S.E. Rankings of the States – Average Teacher Salaries

Southeastern States Average Rankings 2017-2018 Estimates

                                    AVERAGE           NATIONAL          REGIONAL

STATE                        SALARY               RANK                   RANK

 

Georgia                        $56,329                 23rd                       1

Kentucky                     $52,952                 30th                       2

South Carolina             $51,027                 35th                       3

Tennessee                    $50,900                 36th                       4

North Carolina             $50,861                 37th                       5

Louisiana                     $50,256                 39tht                       6

Alabama                      $50,239                 40th                       7

Florida                         $47,721                 47th                        8

Mississippi                   $43,107                 50th                       9

Source: NEA Rankings of the States 2017 & Estimates of School Statistics 2018